Om mig

Jag heter Linnea Hanell och är språkvetare. Aktuell information om vad jag håller på med för tillfället finns på min sida på Academia.

Intresset för språk
Mitt huvudintresse är relationen mellan språk och handlingar. När jag hade gått Språkkonsultprogrammet blev jag intresserad av hur samhällsinformation kan möjliggöra och begränsa vissa handlingar beroende på hur den är formulerad. Här i bloggen har jag också funderat en hel del på hur man kan utföra handlingar genom språket, till exempel när man väljer vad man ska kalla andra personer. Ett annat återkommande tema i bloggen är språkriktighet; det finns ofta en intressant diskussion bakom varje rätt och fel i språket.

Min forskning
Min avhandling som handlar om hur kunskap om barns hälsa kommuniceras till nyblivna föräldrar. Avhandlingen består av tre delstudier.

Den första delstudien följer en forumtråd på Familjeliv.se där en grupp gravida som ska ha barn samma månad samlas. Studien undersöker hur deltagarna använder denna plattform, tillsammans med andra språkliga redskap, för att ta reda på saker och fatta beslut som rör graviditeten och det kommande föräldraskapet. Denna studie är färdig och publicerad i en bok – här kan du läsa mer.

I den andra delstudien tittar jag på information om föräldraskap från ett professionellt perspektiv, genom att undersöka förlossningsförberedande kurser som barnmorskor håller för blivande föräldrar. Analysen utgår dels från observationer av kurserna, dels från intervjuer med de barnmorskor som håller kurserna. Målet är att synliggöra hur man kan använda språklig produktion för att förbereda andra för något främmande. Studien är nu under granskning hos en tidskrift.

Den tredje och sista delstudien följer en nybliven mamma under ett halvår, och fokuserar på en fyraveckorsperiod när hon hade svåra problem med amningen. Här använder jag deltagarens berättelser för att återskapa en bild av hur föräldrainformation och andra former av diskurs har format hennes upplevelse av amningsproblemen. Studien kommer att publiceras i Journal of Linguistic Anthropology.

Sammantaget argumenterar avhandlingen för att kunskap om barns hälsa är en djupt ideologisk fråga, och att detta genomsyrar alla praktiker där sådan kunskap kommuniceras. Med grepp och begrepp från medierad diskursanalys och lingvistisk antropologi visar jag hur instanser av språkanvändning blir en förmedlande länk mellan strukturella ideologier och individuella känslor. Rent konkret är sådana insikter viktiga för att förstå hur det vore möjligt att förbättra officiella kanaler för kommunikationen med nyblivna föräldrar, som samtalen på mödra- och barnavårdscentraler och texter från 1177.se.

Jag disputerar den 24 mars 2017, och letar sedan efter möjligheter att göra en postdoc som fokuserar på andra aspekter av kommunikationen av kunskap om hälsa.

 

Bilden i sidhuvudet har Marc Strömberg gjort.

Hör gärna av dig om du undrar något!

linnea.hanell@gmail.com
0730 24 08 68